villas.jpg

Tweede termijn begroting Mijn Partij! 07-11-2017

Bepaalde beloftes genoemd uit het coalitieakkoord zijn nog niet nagekomen. Zoals het opstellen van een kadernota Kunst en Cultuur. Het college geeft aan veel tijd te hebben gestoken in het stimuleren van de lokale samenleving. Hier is absoluut niets mis mee maar komt neer op “hap snap” beleid en mensen “die de weg weten” worden geholpen. Wij als MijnPartij! zien toch graag een beleidsvisie op dit punt, zodat aanvragen ook meer gestuurd en getoetst kunnen worden. Dit is immers een toezegging van het huidige college.

Wij zien uit de beantwoording van het college dat wij oneens zijn met de visie over de buitenruimte. Wij zien het gebied als recreatiegebied met ondersteuning van de boeren in plaats van agrarisch gebeid met ruimte voor recreatie.
Inzake de begroting zien wij dit ook. Als wij kijken naar de verdeling uitgifte uit het Groenfonds.
MijnPartij! wil deze verdeling anders hebben, namelijk meer naar versterken stad land relatie en minder naar de boer. In de toekomst zullen wij hierop terugkomen.
Ook willen wij de discussie aangaan wanneer er sprake is van een boer en wanneer er sprake is van een industrie. Ook wij hebben hier geen helder antwoordt op, evenals een goede oplossing. Maar het is wel ene punt wat ons bezighoud.

Betreffende het sociaal domein. De totale lasten op deze post nemen in 2018 toe t.o.v. 2017.Ook merken we dat organisaties beter gevonden worden zoals Stichting Welzijn Midden-Delfland, die hiervoor in 2018 ook meer geld krijgen.
Wij als Raad krijgen weinig klachten uit het veld. We kunnen zeggen dat we het op het vlak van het Sociale Domein niet echt slecht doen, voor zover wij weten.
Goed dat we de zorg op peil houden. Zorg is wel hoe dit in de toekomst gaat gezien de stijgende kosten en de afnemende budgetten uit Den Haag.

Zoals een eider weet in MijnPartij! geen voorstander van geheime overleggen en daarbij behorende geheime stukken. We snappen dat dit moet gebeuren, maar niet in de mate waarin en de duur daarvan. MijnPartij! concludeert dat er zelden afgesproken wordt wanneer geheimhouding van stukken vervalt. MijnPartij! wil hierbij dan ook een motie indienen met het verzoek om de geheime stukken te beoordelen in hoeverre deze nog geheim moeten zijn. Immers veel dossiers zijn inmiddels al afgerond en is de noodzaak van geheimhouding vervallen. (MOTIE GEHEIMHOUDING).

Wat niet iedereen meer scherp op het netvlies heeft, is dat het idee van Tiny Houses in Midden-Delfland ontstaan is bij MijnPartij!. Het is wel positief dat andere partijen hier nu ook mee bezig zijn.
Op veel plaatsen zoals Haarlem, Den Helder, Almere en nu ook het Westland wordt er ruimte gegeven voor deze woonwijze. Mijn Partij! ziet deze woonvorm als meerwaarde voor de leefomgeving en zeker passend in het CittaSlow concept. Immer energie neutraal en amper of geen gebruik makend van nutsvoorzieningen. Voor de duidelijkheid dit is een woonconcept voor een specifiek deel van de bevolking en dus niet vergelijkbaar met starterwoningen. MijnPartij! heeft het gevoel dat het college deze twee zaken door elkaar haalt.
Door een initiatiefgroei in enkele maanden geleden een initiatiefstuk over Tiny Houses opgesteld. MijnPartij! vindt dit een goed stuk. Er zou zelfs nagedacht kunnen worden of er plaats is voor Tiny Boats.
Aangezien het een redelijk nieuw concept is in de markt, merken wij bij diverse partijen koudwatervrees.
Ons voorstel is om een tijdelijke locatie voor Tiny Houses aan te wijzen, zodat er snel met dit concept gestart kan worden en er ervaringen kunnen worden opgedaan.
Vandaar dat wij hierbij een motie Tiny Houses indienen.

Midden-Delfland promoot zich als duurzame gemeente. Ook is door de Raad een energievisie opgesteld wat er allemaal moet gebeuren.
We zien initiatieven hieruit nu tot uitvoering komen. Maar wat we ook, merken dat meer dan vroeger de verduurzaming en energietransitie steeds harder gaat. Het is nu meer voor iedereen in plaats van enkele idealisten. Anders gezegd, we moeten en de meeste inwoners zijn ervan doordrongen.
Wat we ook merken dat veel mensen nog denken. Dat duurt mijn tijd nog wel, of dan wel allang verhuist. Kortom een duwtje in de rug blijft nodig. Zeker als we als gemeente niet achteraan willen lopen.
In onze 1e termijn hebben wij aan het college twee opties meegegeven, welke als prikkel aan inwoners meegegeven kunnen worden, namelijk legesvrijstelling voor nul-op-de-meter-woningen en OZB vrijstelling op zonnepanelen.
Wij roepen hier geen bijzondere zaken. Gemeld kan worden dat enkele maanden geleden de gemeente Den Haag ook de leges op “0” heeft gezet voor NOM-woningen. In de toekomst zullen alle woningen NOM worden, maar tot die tijd zou er een tijdelijke regeling moeten komen om bij nieuwbouw, NOM te promoten.

De term sluitende begroting vinden wij verwarrend, namelijk wat het college doet is de begroting sluitend maken ten kosten van ons eigen vermogen.
Zuiverder zouden wij het vinden, als de incidentele uitgaven uit de exploitatiebegroting zouden komen.
Beter gezegd, dat alles via de exploitatierekening loopt.

Ik hoop dat andere partijen het met onze moties eens zijn en zij deze van harte willen ondersteunen en hopen op ene goed debat inzake deze begroting.

 

Met vriendelijke groet,

Frank van Lier

Mijn Partij!

logo

 

twittervogel
Copyright © 2020. All Rights Reserved.